Aksa klub - opšti uslovi

Poštovani članovi Aksa kluba,

Počevši od 01.01.2017, svi stari i novi članovi Aksa kluba učestvuju u novom tromesečnom bonitetnom sistemu sa skalom popusta i poena, čije propozicije se objavljuju na stranici klub.aksa.rs. Novi tromesečni bonitetni sistem omogućiće vam pogodnosti već od aprila 2017. godine, na osnovu vaših kupovina u periodu 01.01-31.03.2017.

Da biste učestvovali u novom bonitetnom sistemu, potrebno je da posedujete novu klupsku karticu, sa magnetnom trakom. Ukoliko nemate novu klupsku karticu, molimo Vas da izvršite zamenu u najbližoj Aksa radnji, popunjavanjem nove pristupne izjave.

 

OPŠTE ODREDBE ZA IZDAVANJE I UPOTREBU KARTICE AKSA KLUBA KUPACA

Prijem u članstvo i izdavanje kartice

Član 1. 
Karticu AKSA kluba (u nastavku karticu) može dobiti svaka punoletna osoba sa stalnim prebivalištem u Srbiji (u nastavku: Korisnik), a na osnovu povoljno rešenog zahteva za izdavanje kartice. Svakom novom članu AKSA kluba izdaje se jedna kartica, koju samo taj član ima pravo da koristi za učešće u važećem bonitetnom sistemu Aksa d.o.o. Kartica se može koristiti za evidentiranje sopstvenih kupovina i za učešće u drugim važećim programima namenjenim članovima Aksa kluba, čije propozicije se objavljuju na klub.aksa.rs i u maloprodajnim objektima Aksa d.o.o. Ustupanje i korišćenje kartice od strane drugih lica, kao i evidentiranje kupovina drugih lica sopstvenom karticom, smatraće se kršenjem ovih Odredbi. Kartica je važeća do njenog pisanog opoziva, poslatog na adresu izdavaoca kartice.

Član 2. 
Izdavalac i vlasnik kartice je Aksa d.o.o. Beograd (u nastavku Izdavalac). O izdavanju kartice odlučuje Izdavalac, u skladu sa Poslovnikom. Podnosilac zahteva saglasan je da Izdavalac proveri sve podatke navedene u zahtevu za prijem u članstvo.

Član 3. 
Izdavalac uručuje karticu korisniku lično u radnji koju navede u zahtevu. Kartica važi 3 godine.

Korišćenje kartice

Član 4. 
Korisnik je dužan da karticu pažljivo čuva. Korisnik karticu može koristiti na svim prodajnim mestima Aksa d.o.o. Korišćenje kartice omogućava učestvovanje u bonitetnom sistemu koji utvrđuje Izdavalac. Pravila bonitetnog sistema javno se objavljuju.

Član 5. 
Svaka kupovina sa bilo kojom od kartica Korisnika se automatski beleži u sistemu Izdavaoca. Korisnik može, ako želi, biti obavešten o trenutnom nivou njegovih kupovina u datom bonitetnom periodu pri svakoj kupovini ili na sajtu klub.aksa.rs. Prilikom plaćanja korisnik dobija fiskalni račun koji zadržava za svoju evidenciju.

Popusti i poeni

Član 6. 
Na osnovu važećih pravila bonitetnog sistema koji se objavljuju na internet stranici klub.aksa.rs, za svakog Korisnika koji je ispunio uslove definisane pravilima bonitetnog sistema, najkasnije 5 dana po završetku obračunskog perioda obračunavaju se odgovarajući:
-     procentualno izražen popust (u nastavku: „popust") i
-     broj Aksa poena (u nastavku: „poeni") 

Obračunski periodi u okviru kalendarske godine, počevši od 01.01.2017:
1.    Od 01.01. do 31.03.
2.    Od 01.04. do 30.06.
3.    Od 01.07. do 30.09.
4.    Od 01.10. do 31.12.

Korisnik ima pravo da u periodu posle isteka obračunskog perioda koristi popust na sve artikle u maloprodajnim objektima Aksa d.o.o. navedenim na internet stranici klub.aksa.rs, u trajanju od najmanje 89 do najviše 92 dana. Tačan period u kojem je moguća realizacija popusta objavljuje se na stranici klub.aksa.rs u roku od najviše 5 dana po isteku obračunskog perioda. Popust se obračunava na kasi na važeću maloprodajnu cenu artikala. Aksa d.o.o. zadržava pravo da limitira zbirnu vrednost kupovine, po Aksa kartici, za koju je dozvoljena realizacija popusta, o čemu obaveštava Korisnika putem internet stranice klub.aksa.rs. Po isteku perioda za realizaciju popusta, Korisniku se popust svodi na 0% osim ukoliko u novom obračunskom periodu, prema važećim pravilima bonitetnog sistema, nije ponovo stekao pravo na popust koji će važiti u novom periodu za realizaciju.

Poeni se mogu koristiti isključivo za kupovinu artikala iz „Aksa loyalty kataloga" u maloprodajnim objektima Aksa d.o.o. Katalog, spisak objekata i aktuelna obračunska vrednost poena u RSD objavljuju se na klub.aksa.rs. Moguća je doplata drugim sredstvom plaćanja za artikle iz „Aksa loyalty kataloga". Zamena poena za novac ili za popuste nije moguća. Rok važenja poena objavljuje se na klub.aksa.rs

Za evidentiranje kupovina i realizaciju popusta i/ili poena neophodno je da Korisnik, uz identifikacioni dokument, preuzme Aksa karticu u maloprodajnom objektu Aksa d.o.o. gde se prijavio za Aksa klub, kao i da na kasi prilikom svake kupovine priloži sopstvenu Aksa karticu.

Proizvodi na koje se primenjuju popusti i poeni, kao i vrednost popusta i poena, podložni su promenama i redovno se ažuriraju na internet stranici klub.aksa.rs.

Korisniku se ostvaren popust i/ili poeni umanjuju u slučaju da Korisnik nakon sticanja i obračuna popusta i/ili poena izvrši reklamaciju i vraćanje kupljenog proizvoda Izdavaocu kartice, u kom slučaju mu se obračunati popusti i/ili poeni umanjuju za isti iznos koji je ostvaren predmetnom kupovinom za koju je izvršen povrat proizvoda. U konkretnom slučaju Korisnik nema pravo raspolaganja popustom i/ili poenima koji su umanjeni usled izvršenog povraćaja proizvoda Izdavaocu kartice. U slučaju da Korisnik nakon sticanja i obračuna popusta i/ili poena odnosno nakon korišćenja istih (realizacijom popusta i/ili poena izvrši se kupovina drugog proizvoda) izvrši reklamaciju i vraćanje kupljenog proizvoda (proizvoda po osnovu kojeg je ostvario popust i/ili poene) Izdavaocu kartice, Korisnik je tada 
dužan da Izdavaocu kartice uplati novčani iznos u vrednosti ostvarenog popusta i/ili poena, u suprotnom Izdavalac kartice je ovlašćen da preduzme sve zakonske mere radi naplate predmetnog iznosa.

Reklamacije

Član 7. 
Za rešavanje reklamacija po osnovu kartica nadležan je Izdavalac. Sporne iznose sa izveštaja o kupovinama, kao i druga neslaganja ako ih ima, korisnik mora pisanim putem da reklamira u roku od 8 dana od trenutka kada su primećena neslaganja i da dostavi svoje ime i prezime, broj kartice, opis problema i kopije fiskalnih isečaka. Reklamacija se podnosi putem pošte na adresu Aksa marketing, Viline vode 47, 11000 Beograd ili putem mail-a na klub@aksa.rs. Izdavalac je dužan da odgovori na reklamaciju o spornim rezultatima kupovine u roku od 15 dana od prijema reklamacije od strane Korisnika. 

Gubitak, krađa i prestanak prava upotrebe

Član 8. 
Gubitak ili krađu kartice korisnik mora odmah da prijavi putem telefona 011 11 208 43 88. Svu materijalnu štetu koja nastane kao posledica gubitka ili krađe kartice nakon evidentiranja prijave snosi Izdavalac kartice. Prilikom gubitka ili krađe kartice Korisnik osnovne kartice može da traži da mu se izda nova kartica. Ukoliko korisnik želi novu karticu, mora da pošalje pisani zahtev izdavaocu.

Član 9. 
Korisnik može sam uz pisani zahtev da otkaže upotrebu kartice. U tom slučaju karticu treba da preseče i da zajedno sa izjavom pošalje na adresu izdavaoca. Otkazivanjem kartice prestaje pravo korišćenja boniteta, koji proizlaze iz prethodne upotrebe kartice.

Član 10. 
Izdavalac zadržava pravo da Korisniku koji na bilo koji način krši trenutno važeće Opšte odredbe, bez obrazloženja ukine dalju upotrebu kartice i proglasi je nevažećom. Korisnik mora na zahtev izdavaoca karticu odmah vratiti. Na osnovu zahteva Izdavaoca, Korisniku može karticu da oduzme i ovlašćena osoba na prodajnom mestu, odnosno druga ovlašćena osoba koju odredi izdavalac. Poništenjem kartice prestaje pravo korišćenja boniteta, koji proizlaze iz prethodne upotrebe kartice.

Ostale odredbe

Član 11. 
Korisnik mora pisanim putem, u roku od 8 dana od nastupanja promene, Izdavaocu da javi sve promene ličnih podataka. Pri promeni ličnih podataka broj kartice ostaje nepromenjen ali će se izdati, po potrebi, nova kartica.  

Član 12. 
Korisnik je saglasan da se lični podaci koriste u svrhu poslovanja karticom Aksa kluba kupaca, kao i za informisanje Korisnika o prodajnim aktivnostima Aksa d.o.o, i dozvoljava da ih izdavalac samostalno, ukoliko sam korisnik ne javi izmene ličnih podataka, prikupi na drugi način. Dobijene podatke izdavalac kartice koristiće u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka. 

Član 13. 
Izdavalac može da izmeni Opšte odredbe za izdavanje i upotrebu kartice Aksa kluba kupaca u vezi sa čim postavlja obaveštenje na klub.aksa.rs i u maloprodajnim objektima. Ukoliko korisnik zadrži karticu 15 dana nakon dobijanja obaveštenja o izmenama ili dopunama tih odredbi, pretpostavlja se da je sa njima saglasan.

Član 14. 
Neovlašćena i nezakonita upotreba kartice je kažnjiva. Eventualne sporove između korisnika i izdavaoca rešava nadležni sud u Beogradu. 

Član 15. 
Delatnost poslovanja karticom Aksa kluba kupaca obavlja Aksa doo., Nova mokroluška 3 Beograd, tel +381 11 208 43 88.  

Beograd, 23.12.2016. godine.