Postanite član

Dragi roditelji, bake, deke, tetke, ujaci i ostali postanite i vi član Aksa kluba i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za Vas i Vaše mališane!

Kupujući u našim radnjama, kao član Aksa kluba, možete ostvariti popuste i druge pogodnosti u skladu sa važećim pravilima programa.

Aksa kartica - kupovine spoji i popusti su tvoji!


Kako do klupske kartice?

Da biste postali član Aksa kluba i dobili karticu potrebno je da pristupnu izjavu popunite u celosti čitkim štampanim slovima. 
Pristupnu izjavu možete dobiti na kasi u svim Aksa prodavnicama ili je možete popuniti elektronski na našem sajtu. 
Ako ste pristupnu izjavu popunili u prodavnici, karticu možete dobiti na licu mesta. 
U slučaju da ste pristupnu izjavu popunili na našem sajtu, neophodno je da navedete e-mail adresu  Takođe da li ćete karticu preuzeti u Aksa prodavnici i u kojoj ili želite da Vam karticu dostavimo poštom na adresu koja je navedena u pristupnici. U tom slučaju, prilikom popunjavanja pristupne izjave, u polje „radnja“ odabirate  „web maloprodaja“. Kartica će Vam biti dostavljena u roku od 7 dana.

Kartica ima rok važenja 3 godine.
Postanite i Vi član našeg kluba!

Opširnije informacije o Aksa klubu potražite na našem sajtu https://www.aksa.rs/aksa-klub-osnovni-program  ili pitajte naše kolege u svim Aksa prodavnicama. 

Rođendan Vašeg deteta/dece:

Svojim potpisom potvrđujem da sam saglasan sa dole navedenim informacijama:

Pristupna izjava mora biti u potpunosti popunjena čitkim štampanim slovima. Sa potpisanom pristupnom izjavom izražavate saglasnost da podatke iz iste Aksa d.o.o. može koristiti u svrhu poslovanja karticom Aksa kluba kupaca, kao i za statističke i marketinške potrebe (da Vam možemo slati reklamni materijal poštom, sms porukom ili e-mailom, sa informacijama o Aksi ili njenim partnerima za koje smatramo da su zanimljive za naše članove kluba). Davanje podataka o Vama je zasnovano isključivo na dobrovoljnoj osnovi i imate pravo na opoziv date saglasnosti u bilo koje vreme. Vaše lične podatke nećemo prosleđivati trećim licima. Vaše lične podatke ćemo čuvati do prestanka članstva, a nakon toga brisati. Za vreme čuvanja podataka kod nas možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka. Imate pravo na prekid članstva, za koji Vam je potreban zahtev u pisanom obliku. Pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, možete ostvarivati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Za informacije, sugestije ili primedbe u vezi sa Aksa klubom, možete se obratiti Aksa radnjama ili na e-mail: klub@aksa.rs

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12) ovim putem Vas obaveštavamo о sledećim informacijama a u vezi sa obradom podataka od strane PREDUZEĆA ZA TRGOVINU I USLUGE AKSA D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: AKSA) i to podataka o ličnosti Lica (u daljem tekstu: Lice na koje se podaci odnose):

Rukovalac podataka AKSA D.O.O. BEOGRAD sa sedištem u ulici Nova Mokroluška broj 3 matični broj 17561278

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti AKSA je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Email: klub@aksa.rs

Pošta: Viline Vode 47/III

Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju su sledeći

AKSA obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe:

1. Osnovni podaci (ime i prezime, JMBG broj, prebivalište, Grad i Opština)

2. Kontakt podaci (email, broj mobilnog odnosno fiksnog telefona)

3. Podatak o polu deteta

4. Lični podaci o očekivanoj prinovi, broju dece u domaćinstvu i datum rođenja deteta

Svrha obrade i pravni osnov obrade

AKSA podatke o ličnosti obrađuje na osnovu zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

AKSA podatke o ličnosti obrađuje u cilju:

 izvršavanja prava i obaveza koje proističu iz poslovnog odnosa između AKSE i Lica na koje se podaci odnose

 izvršavanja zakonskih obaveza AKSE (u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti)

 nuđenja i pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa AKSE i Lica na koje se podaci odnose, u slučaju postojanja posebne saglasnosti Lica na koje se podaci odnose

Primaoci podataka o ličnosti

AKSA ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na Lice, dokumentaciju koja se odnosi na Lice, te podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između AKSE i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi:

 članovima svojih organa upravljanja, svojim članovima Skupštine, zaposlenima u AKSI;

 državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;

 trećim licima sa kojima AKSA ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima

Rok čuvanja podataka o ličnosti

AKSA će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvšenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos AKSE sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je AKSA u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i AKSE)

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane AKSE.

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose.

Lice na koje se podaci odnose, pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo AKSA primi od nje, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane AKSE, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u procenom AKSE, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

 

Potpis:

 

___________________

 

Pristupna izjava u štampanom obliku biće Vam dostavljena na kućnu adresu uz poručenu robu i traženu Aksa klub karticu. Molimo Vas da pristupnu izjavu potpišete lično (potrebno je da pristupnu izjavu potpiše lice čiji podaci su popunjeni u elektronskoj pristupnici) i da predate kuriru prilikom preuzimanja kartice. Obaveštavamo poštovane kupce da je potpisivanje štampane pristupne izjave neophodno u cilju ispunjenja obaveza propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt informacije

Dostupni smo ponedeljak-petak: 9-21h, subota: 9-19h.